บทความ

Content Marketing Funnel

 Content Marketing Funnel...

เรื่องของ Customer Journey คือภาพสรุปของพฤติกรรมผู้บริโภค และขั้นตอนตั้งแต่เริ่มรู้จักสินค้าจนกลายมาเป็นผู้ใช้บริการ
.
ส่วนเรื่องของ Customer Funnel โดยหลักแล้วก็คือเรื่องเดียวกับ Customer Journey แต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันในขั้นตอน แต่มีสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนจาก Customer Journey ก็คือ เรื่องของหลักการสร้าง Content ให้ตรงกับช่วงในแต่ละ Stage ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้การทำการตลาดผ่าน Content มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้วยวิธีการแบ่งการสร้างเนื้อหาออกเป็นประเภท คือ TOFU, MOFU และ BOFU
.
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น คือภาพรวมของขั้นตอน และหลักการสร้าง Content ตาม Stage ของกลุ่มเป้าหมาย ทีนี้เราจะมีดูกันว่า Content ในแต่ละ Stage นั้น จะต้องมีเนื้อหา แนวไหน ที่จะสามารถดึงดูดความสนใจ
.
- TOFU
คือการสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างผู้มุ่งหวัง (Prospects) ดังนั้นเนื้อหาส่วนใหญ่ จึงควรจะเน้นไปที่การสร้างความตระหนักในปัญหา ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ กำลังจะเกิดขึ้น หรือความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหา พร้อมทั้งบอกถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยคุณสมบัติของ สินค้าและบริการ ของเรา... จำไว้ว่าต้องนำเสนออย่างชัดเจน เพราะถ้ากลุ่มเป้าหมายจำครั้งแรกได้ เขาจะจำนาน
.
ย้ำอีกครั้งว่า เนื้อหาประเภท TOFU สร้างขึ้นมาเพื่อ สร้าง Awareness ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสารทุกอย่าง เช่น เว็บไซต์, Social Media, Video, SEO, SMO, SEM, อินโฟกราฟฟิก, Blog, Email ฯลฯ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด เพราะจุดประสงค์คือ "ทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าในอนาคตให้มากที่สุด"
.
นอกจาก Content ดีและการนำเสนอผ่านสื่อที่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะต้องคำนึงถึงความถี่ด้วย ยิ่งถี่มากเท่าไรยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้น แต่อย่าใช้เนื้อหาซ้ำกับกลุ่มเดิมๆ มากไป
.
- MOFU
คือการสร้างเนื้อหาที่ลึกขึ้นมาอีกระดับ เพราะจุดประสงค์ของเนื้อหาจะเน้นไปที่ การทำให้ Prospects กลายมาเป็น Leads (โอกาสในการขาย) จากความตระหนักที่เราสร้างไว้ในตอนแรก คือ การตระหนักในปัญหา และการแก้ไข ดังนั้นเนื้อหาควรต้องเน้นไปที่ให้ความรู้, เช่น ส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้า/บริการ มีจุดเด่นอะไร ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร หรือ นำผลการวิจัย , ผลสำรวจมารองรับ (ถ้ามี) , หรือ ให้มีการดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เพราะกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาระดับนี้คือ Evaluation หรือ กำลังตัดสินใจ
.
เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของเนื้อหาระยะ MOFU เช่น Clip Video, เว็บไซต์, Social Network, Line OA
.
- BOFU
คือการสร้างเนื้อหา ที่มีจุดประสงค์ให้ Leads กลายมาเป็น Customers ดังนั้น นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือ เช่น "รีวิว" หรือ Testimonial มาช่วยในการตัดสินใจของ Leads อาจใช้การสร้างเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบ, เนื้อหาเชิงเทคนิค หรืออาจะมีสินค้าให้ทดลอง เป็นต้น
.
ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในระยะนี้ นอกจากจะเป็นเรื่องของ Content แล้ว อาจต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ของจริงเข้าไปร่วมด้วย เพราะเป็นช่วงการตัดสินใจสำคัญที่เรียกกว่า Conversion
.
สำหรับเครื่องมือหลักๆ ที่จะใช้ในการสื่อสารในระยะ BOFU คือ Line OA, Email, Social Media, Telephone และเว็บไซต์, ระบบ Chat ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสารโต้ตอบได้ โดยตรงและรวดเร็ว
.
ในการทำการตลาดออนไลน์ เครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ ทุกตัวมีความสำคัญ เพราะเครื่องมือแต่ละตัวจะมีจุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง ถ้าเรารู้จักและเข้าใจดีพอ จะทำให้เราทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
หลักในการทำการตลาดออนไลน์ มีไม่กี่ข้อ ที่จะทำให้สามารถอยู่ในโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคง คือ
1. ความซื่อสัตย์
2. ความขยันอดทน และ
3. ความสม่ำเสมอ ซึ่งหมายถึง ความถี่ ในการนำเสนอ สินค้าและบริการ เคยสังเกตไหมว่า สปอต โฆษณา ต้องย้ำชื่อสินค้า อย่างน้อย 3 ครั้ง และถ้าเป็นสินค้าตัวใหม่ สปอต จะถูกปล่อยออกมาถี่ ... การตลาดออนไลน์ใช้หลักการเดียวกันครับ ต่างกันแค่เครื่องมือ...
4. ปรับตัวให้ทัน ในความหมายคือ อย่าหยุดนิ่ง อย่าพอใจกับความสำเร็จในอดีตนานจนเกินไป ปรับให้ตัวทันและเร็วเท่าที่จะทำได้
ถ้ารักษา 4 ข้อนี้ได้ อยู่ได้ยาว...